Search :
 

ประเพณีแข่งเรือพระราชทาน ประจำปี 2556 จ.น่าน

ประเพณีแข่งเรือพระราชทาน ประจำปี 2556 จ.น่าน

ณ  บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ  อ.เมือง จ.น่าน 

 

โดยนัดเปิดสนาม  ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖  และนัดปิดสนาม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่านและล้านนาไทยให้สืบทอดต่อไป

โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภท ประเภทเรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก ชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมีจำนวนเรือแข่งกว่า ๒๐๐ ลำ 

        นอกจากนี้ภายในงานจะมีการออกร้านอาหาร จำหน่ายสินค้าต่างๆ สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP (ไม่มีการจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มของมึนเมา) อีกด้วย

ขอบคุณ http://www.tatcontactcenter.com/

Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk