Search :
 

ฝรั่งเศส อัลซาส เยอรมนี

ฝรั่งเศส อัลซาส เยอรมนี
Start Date : 05 March 2013
End Date : 05 March 2013
Tour price : -1 บาท
Deposite : -1 บาท
Document Date : 05 March 2013

เยอรมนี ฝรั่งเศส

โรแมนติกโรด อัลซาส

 

 

 • ทัวร์ ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 6  ท่าน เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ
 • เพื่อ ให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast, Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่าน เฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่อง จากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่า งๆ การให้ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่ พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด
 • เพราะ เหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความ พอใจของลูกค้าเป็นหลัก

 

 

 

**รับจำนวน 6 ท่าน**

โทร.02-946-1169 แฟกซ์. 02-946-1168

รายละเอียดการเดินทาง
วันเดินทาง กทม.

20.30น.

 

พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  Row G   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกในการต้อนรับและเชคอินสายการบินลุฟทันซ่าเที่ยวบินที่   LH 773 
                        *****ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100   มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผักผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ****** 

23.55น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LH 773 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
แฟรงเฟิร์ต - กอลมาร์ - ลิคเวียร์ – ทิทิเช่  

06.10น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงเฟิร์ต รถรับท่านเดินทางข้ามพรมแดนเยอรมันเข้าสุ่ฝรั่งเศส เข้าสู่เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจค้าไวน์ของฝรั่งเศส และเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก เมืองกอลมาร์เป็นเมืองที่มีมรดกทางศาสนาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์โดมินิกัน เป็นโกธิคขนานแท้ อิสระให้ท่านเดินชมย่านเมืองเก่ากอลมาร์  เป็นย่านที่มีฉายาว่าเวนิสน้อย “Little Venice” ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำ Lauch มีคลองเล็กๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันโกธิคและเรอเนซองส์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกอลมาร์ตั้งอยู่ด้วย  ผ่านไปชม House of heads (Maison des Tetes)  บ้านหลังเก่าแก่และถือเป็นสัญลักษณ์เมืองกอลมาร์  ซึ่งมีการตกแต่งอย่างงดงามประดับไปด้วยหน้ากากกว่า 105 หน้ากาก  ระเบียงไม้เป็นแบบสไตล์เรเนอซองส์ จากนั้นชมโบสถ์โดมินิกัน “Dominican Church” โบสถ์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของโบสถ์แบบโกธิคที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง  สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14  มีภาพวาดที่มีชื่อเสียงประดับอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ คือภาพวาด “Madonna of the rose bush ของศิลปินเอกมาร์ติน ชอนเกาเออร์ (Schongauer) ศิลปินยุคศตวรรษที่ 15

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr) ในแคว้นอัลซาส (Alsace) เมืองเล็กๆน่ารักที่อยู่ในหุบเขาถูกโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่นมีชื่อเสียงด้านเป็นแหล่งผลิตไวน์อีกด้วย เนื่องจากภูมิอากาศที่เหมาะสมและภูมิประเทศของเมืองที่อยู่ในหุบเขา ทำให้องุ่นมีรสชาติดี  ไวน์ของ Riquewihr จึงมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าชาวบ้านท้องถิ่น ยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนแม้แต่อาชีพยังคงเป็นแบบดั้งเดิม  ทำไวน์ ทำขนมท้องถิ่น ทำงานฝีมือ  พาท่านชมบ้านเรือนทรงอนุรักษ์ภายในหมู่บ้านแบบ Timber Frame และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขตป่าดำ หรือที่รู้จักกันว่า Black Forrest หรือ Schwarzwald ตั้งอยู่ในรัฐ Baden Wuettembeg เป็นเมืองชายแดนระหว่าง เยอรมัน ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ป่าสนที่ใหญ่แห่งนี้ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 12,000 ตร.กม. ความร่มรื่นและหนาทึบของป่าทำให้ได้รับการขนานนามว่า “อุทยานแห่งชาติป่าดำ” นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าแฮนด์เมดเลื่องชื่อ “นาฬิกากุ๊กกู” ซึ่งสลักมาจากไม้สนป่าดำ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองทิทิเช่
   
ทิทิเช  สตราสบูร์ก  ไฮเดลแบร์ก  รูเดสไฮม์   

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารชมทะเลสาบทิทิเช่ ที่โอบลอมไปด้วยขุนเขาและทิวป่าสนยืนต้นสะพรั่ง จากนั้นมาท่านเดนทางสู่เมือง Triberg ชมน้ำตก Triberg เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเยอรมันมีความสูง 163 ม. จากนั้นเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strassbourg) เมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองของฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ติดชายแดนเยอรมัน เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาสลอเรน เมืองศูนย์กลางของยุโรปในด้านการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างยุโรปเหนือและชายฝั่งทะเลเมดิเตอ เรเนียน เป็นที่กำเนิดของเพลงชาติฝรั่งเศส มีการผลัดการปกครองระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศส หลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่ 1 เมืองนี้จึงเปรียบเสมือนมี 2 วัฒนธรรมและมีฉายาว่า “ฝรั่งเศสน้อย” และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

พาท่านชมวิหาร โนตร์ ดาม แห่งเมืองสตราสบูร์ก “Cathedrale Notre Dame) จากนั้นให้อิสระท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า เปอตีต ฟรองซ์  ซึ่งเป็นเขตที่สวยงามปราศจากการจราจร  ศูนย์รวมของบ้านเมืองเก่าแก่ ที่ได้รับการดูแลเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งถ้าหากเดินตามทางมาเรื่อยๆ ท่านจะได้พบกับถนนมูแล็ง และ สะพานกูแวร์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวของเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไฮเดลแบร์ก (Heidelberg) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน อีกทั้งยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมันด้วย ผ่านชมเมืองไฮเดลแบร์ก เมืองนี้เป็นเมืองพระราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)   พาท่านชมปราสาท ไฮเดลแบร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเนคการ์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ  ชมประตูคืนเดียวที่เจ้าชาย Elector Frederic ที่ 5 มีบัญชาให้สร้างเสร็จภายในคืนเดียวเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดของเจ้าหญิง Elizabeth Stuart ผู้เป็นภรรยา ชมความยิ่งใหญ่ของถังเก็บเหล้าองุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกความจุ 221,726 ลิตร  มีเวลาอิสระให้ท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของไฮเดลแบร์ก  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์ (Rudesheim) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์  ทิวทัศน์เต็มไปด้วยสวนองุ่นนับพันไร่ ที่ปลูกจัดไว้เป็นแปลงบนไหล่เขาที่ราบกว้าง เป็นเมืองที่มีภูเขาและมีปราสาทที่เก่าแก่อยู่หลายแห่ง ชมธรรมชาติที่งดงามริมฝั่งทะเลสาบสวยงามดังภาพนิยายอันมีปราสาทอายุนับพันปี  ท่านสามารถเดินเล่นชมตามทาง ตรอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและไวน์บาร์

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองรูเดสไฮม์

   
รูเดสไฮม์  โคเบลนซ์  โคคเฮม  รูเดสไฮม์   

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองโคลเบลซ์ (Kolblenz) บริเวณจุดที่สองแม่น้ำมาตัดกันเป็นแม่น้ำสวยสองสี เมืองนี้เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อน๕คริสตกาล  โดยจักรพรรดินีโรจอมโหด ซึ่งมีชื่อเต็มใหม่ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซ่าร์ ดรุสซุซ  (Nero Claudius Caesar Drusus)  ตัวเมืองตั้งอยู่บนปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย แม่น้ำโมแซล (Mosel River) และ แม่น้ำไรน์ (Rhein River)  เมืองโคลเบลนซ์พึ่งได้ฉลองครบรอบ 2000 ปี เมื่อปี ค.ศ. 1992

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่เมืองโคคเฮม (Cocheim)   เป็นเมืองเล็กๆ พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองจิ๋วแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับกัน  การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆนั้นจำเป็นต้องอาศัยแนวเชิงเขาเป็นส่วนใหญ่  สถาปัตยกรรมของยุคปี ค.ศ. 1600 ยังมีให้ชมมากมายในเมืองจิ๋วแห่งนี้   สายธารที่หล่อเลี้ยงชาวโคคเฮมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั้นคือ แม่น้ำโมแซล   ที่มีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสไหลผ่านเมืองน้อยใหญ่ในลักเซมเบิร์ก และมาบรรจบกับแม่น้ำไรน์ที่เมืองโคลเบลนซ์ ประเทศเยอรมัน เมืองนี้จึงงเหมากับการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  นำท่านเข้าที่พักในเมืองรูเดสไฮม์

   
รูเดสไฮม์   ลักเซมเบิร์ก  เธียร์  รูเดสไฮม์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ที่พัก  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดในยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงาม พาท่านเดินเล่นและท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย (เช่นชอกโกแลตและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองเธียร์ (Trier) เมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 116 ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2028 ปีที่แล้ว ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของประเทศ ติดกับชายแดนลักเซมเบิร์ก  เดินชมเมืองเธียร์ที่งดงามยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นประตูดำ (Porta Nigra) ซึ่งสร้างโดยหินทรายสีเทาในระหว่างค.ศ.186-200 สะพาน สถานอาบน้ำ โรมันเธียเตอร์ ศาลาว่าการเมืองชมความงดงามของโดมและการตกแต่งของโบสถ์เธียร์ (Cathedral of Trier)  ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดทางด้านตะวันตกของเยอรมัน เป็นมรดกโลกในปี 1986

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองรูเดสไฮม์

   
รูเดสไฮม์  โคโลญจน์   วูร์ซบวร์ก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ออกเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Koln) ชาวเยอรมันเรียกเมืองนี้ว่า “เคิล์น” เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเยอรมัน อยู่ทางตะวันตกของประเทศ ชมมหาวิหารใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่าเคิล์นโดม (Cologne Cathedral)  เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก วิหารแห่งนี้ใหญ่และสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด สถาปัตยกรรมแบบโกธิคซึ่งเพดานมีความสูงมากกว่ามหาวิหารนอร์ธเทอดามของปารีสประมาณ 10 เมตร มหาวิหารแห่งนี้ได้รับการยกขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  โดยมีข้อแม้ว่ารอบๆมหาวิหารต้องไม่มีการสร้างอาคารสูง อีกทั้งเมืองโคโลญจน์ยังเป็นที่มาของน้ำหอม “ออดิโคโลญจน์” ทั้งนี้เพราะผู้ผลิตน้ำหอมชนิดนี้ตั้งอยู่ในเมืองนี้โดยใช้ชื่อยี่ห้อว่า 4711 ซึ่งมีที่มาจากบ้านเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตในขณะนั้น  ออดิโคโลญจน์ของ4711 จึงเป็นของฝากขึ้นชื่อ  จากนั้นชมย่านเมืองเก่าที่ถนน Hohestrasse  ให้ท่านเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

พาท่านเดินทางสู่เมือง บาด ฮอมบวร์ก (Bad Homburg)       เมืองที่เป็นที่จัดงานเทศกาลไทย เริ่มประวัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาส ณ เมืองแห่งนี้  ในช่วงเวลานั้นเมืองบาด ฮอมบวร์ก ได้ขุดพบบ่อน้ำแร่ พระองค์จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงช่วยขุดบ่อน้ำแร่ดังกล่าวด้วย  ทางการจึงขอพระราชทานนามบ่อน้ำแร่นี้ว่า “บ่อน้ำจุฬาลงกรณ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเพื่อตอบแทนน้ำใจชาวเมืองนี้  พระองค์ได้ทรงสร้างศาลาไทยให้ในเวลาต่อมา  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองวูร์ซบวร์ก (WURZBURG) เมืองบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำเมนเป็นอีกแหล่งของการเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์ของเยอรมัน เดินเล่นชมเมืองเก่าที่งดงามและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองวูร์ซบวร์ก

   
วูร์ซบวร์ก  ไวเคิชไฮม์  โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก   ออกเดินทางจากที่พักสู่เมืองไวเคิชไฮม์  แวะชมที่เมือง Weikersheim จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Rothenburg obder Tauber เมืองที่แสนจะน่ารักและโรแมนติกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ชมเมืองจนจุใจตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่เมืองโรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้าไวน์,โค,กระบือ และขนสัตว์ ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของอาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจำในยุคอัศวินหรือขุนนางเรืองอำนาจในยุคกลาง หรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ผลิตในเมืองนี้

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองโรเธนบวร์ก

 
โรเธนบวร์ก – นอยชไวน์สไตน์ – ฟุสเซน  (เส้นทางสายโรแมนติก)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก ออกเดินทางสู่หมู่บ้านชวานสเกา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  อันเป็นที่ตั้งของปราสาทแห่งเทพนิยายนอยชวานสไตน์ ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล นำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้าประทับใจกับวิวสวย ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวาน สเกาเป็นฉากหลัง กษัตริย์ลุควิคที่ 2 ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท 3 แห่ง อันได้แก่ นอยชวานสไตน์, ลินเดอฮอฟ  และแฮเรนคิมเซ่  ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งรัฐบาวาเรีย ชมวิวสวยจากสะพานมาเรีย (การเปิดให้เข้าชมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ท เป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดของปราสาทที่สร้างบนหน้าผาสูง 200 เมตร ในปี ค.ศ. 1869 โดย คริสเตียน จังค์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบตัวปราสาทภายนอกให้เหมือนฉากละครในอุปรากรของวากเนอร์ เข้าสู่ภายในตัวปราสาท เพื่อชมความสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างอลังการด้วยภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวอุปรากร และห้องทรงงาน,ห้องท้องพระโรง,ห้องบรรทม ล้วนแต่งดงามจนยากที่จะพรรณนา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น
บ่าย มายังเมืองฟุสเซน (Fussen) เมืองสุดท๎ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ที่ใช๎เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค๎าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองชนบทที่แสนจะน่ารักสีลูกกวาด เรียงรายไปด้วยร้านอาหาร, โรงแรมที่พัก ตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณะเฉพาะตัว

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าที่พักในเมืองฟุสเซน

   
ฟุสเซน   มิวนิค   กทม. 

เช้า

เที่ยวชมเมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้ เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก, บันทึกภาพกับ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก หรือพระราชวังฤดูร้อน เข้าสู่เขตเมืองเก่า อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม,ประตูชัย,ย่านมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า,เรสซิเด้นท์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย เริ่มจากโรงละครแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียนสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่านักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะชม ตุ๊กตาเต้นรำที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทุกวันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน หรือท่านอาจแวะไปสัมผัสบรรยากาศโรงเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมิวนิค มีชื่อว่า Hofbräuhaus สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1896 ภายในมีขนาดใหญ่ สามารถจุคนได้เป็นหลายพันคน มีวงดนตรีที่เล่นเพลงพื้นเมืองบาวาเรียนตลอดเวลา เมนูขึ้นชื่อคือขาหมูเยอรมันแกล้มเบียร์
เย็น ได้เวลาอันสมควรพ่าทานส่งสนามบินนานาชาติมิวนิค                   
20.00น. เที่ยวบินที่ LH 123 ออกเดินทางจากสนามบินมิวนิค
21.05น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ LH 772
22.15น. LH 772 ออกเดินทางกลับสู่กทม.
กทม.
13.55น. เดินทางถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ     กำหนด การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
แบบพักห้องคู่ห้องละ 2-3 ท่าน เดินทาง 4 ท่าน เดินทาง 5 ท่าน เดินทาง 6 ท่าน
ราคาท่านละ (บาท)      
 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามรายการสายการบินลุฟทันซ่า
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถ
 4. ค่าห้องพักที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
 5. ค่าอาหารเช้า
 6. ค่าทัวร์ชมสถานที่
 7. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 8. ค่าบริการไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ค่าทิปส์ ฯลฯ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการ
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 7. ค่าภาษีนำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
Privacy

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่อง จากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อ siamholidaytravel.com

Bangkok Weather forecast © weather-wherever.co.uk