Search :
 

ทัสคานี มอลตาชิโน่ ชินเกเตอร์เร่ โพรวองส์

ทัสคานี มอลตาชิโน่ ชินเกเตอร์เร่ โพรวองส์
Start Date : 05 March 2013
End Date : 05 March 2013
Tour price : -1 บาท
Deposite : -1 บาท
Document Date : 05 March 2013

ทัสคานี มอลตาชิโน่ ชินเกเตอร์เร่ โพรวองส์

 

  • ทัวร์ ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 6 - 7 ท่าน เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ
  • เพื่อ ให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast, Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่าน เฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่อง จากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่า งๆ การให้ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่ พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด
  • เพราะ เหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความ พอใจของลูกค้าเป็นหลัก

**รับจำนวน 7 ท่าน**

โทร.02-946-1169 แฟกซ์. 02-946-1168

รายละเอียดการเดินทาง
วันเดินทาง กทม.
20.00น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู  Row G   โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความ สะดวกในการต้อนรับและเชคอินสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลเที่ยวบินที่ LX 181

*****ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100   มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผักผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ****** 

23.15น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LX 181 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ปิติกลิอาโน - สตูรเนีย - มอนตัลชิโน
06.10น. เดินทางถึงเมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่ LX 1726
07.20น. เที่ยวบินที่ LX 1726 เดินทางสู่สนามบินฟุมิชิโน กรุงโรม
08.50น. เดินทางถึงโรม ไกด์รับท่านที่สนามบินโรม จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังเมืองปิติกลิอาโน (Pitigliano) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งในแคว้นทัสคานีและสิ่งที่เป็น เอกลักษณ์มากคือบ้านเรือนแต่ละหลังจะถูกปลูกสร้างด้วยอิฐพิเศษที่ทำจากเฉพาะที่นี่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสตูรเนีย (Sturnia) ชม น้ำตกร้อนสตูรเนีย (Sturnia) ซึ่งเป็นน้ำตกร้อนที่มีตลอดทั้งปี ชาวอิตาเลียนและประเทศใกล้เคียงจะนิยมมาอาบน้ำตกร้อนที่นี่เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองมอนตัลชิโน (Montalcino) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ของอิตาลีพาท่านชมกำแพงเมืองมอน ตัลชิโน่ จากจุดนี้ท่านจะมองเป็นทัศนียภาพของเมืองทั้งหมดได้ในแบบพาโนรามาซึ่งสวยงาม น่าประทับใจอย่างยิ่ง ดื่มด่ำบรรยากาศบนกำแพงเมืองจนเต็มอิ่ม

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่อาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ที่พักในเมืองมอนตัลชิโน Montalcino