Search :
 

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ
Start Date : 16 March 2016
End Date : 20 March 2016
Tour price : 50,000 บาท
Deposite : 20,000 บาท
Document Date : 17 March 2016

นิวซีแลนด์ ( 5 วัน 4 คืน )

เกาะเหนือ

ข้อมูลสำหรับท่านก่อนเดินทางกับเรา

  • ทัวร์ของเราจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 6 - 7 ท่าน เน้นการเดินทางที่ยืดหยุ่น ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องถิ่นที่ไปเยือนอย่างแท้จริง โดยมียานพาหนะพร้อมคนขับและไกด์ พาท่านสู่เส้นทางและสถานที่แปลกใหม่ตามเมืองต่างๆ
  • เพื่อให้ท่านได้เข้าถึงบรรยากาศของการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้นเราจึงจัดให้มีที่พักแบบ Bed & Breakfast, Homestay หรือแบบโรงแรมอยู่ในโปรแกรม ส่วนอาหารการกินเราจะจัดเตรียมให้ท่าน เฉพาะอาหารเช้าเท่านั้น เนื่องจากการเดินทางกับเรานั้น ท่านจะได้พบเจอกับอาหารที่มีความหลากหลายและน่าลิ้มลองตามที่ต่า งๆ การให้ท่านเลือกทานอาหารกลางวันและเย็นตามอิสระเองแบบนี้ อาจจะช่วยให้ท่านประหยัดมากกว่าการจ่ายค่าอาหารแบบเหมารวมและท่านเองก็จะไม่พลาดโอกาสชิมอาหารท้องถิ่นรสต้นตำรับ โดยที่พักและอาหารนั้นไกด์ของเราจะให้คำแนะนำท่านตามความเหมาะสมที่สุด
  • เพราะเหตุใดทัวร์ของเราบางครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า? เนื่องจากการเดินทางของเราเป็นกลุ่มคณะเล็กๆ ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเมื่อเทียบกันกับทัวร์ขนาดใหญ่ทั่วไป ดังนั้นค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายที่คำนวนออกมาอาจจะสูงกว่าโดยเราคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

**รับจำนวน 7 ท่าน**

โทร.02-946-1169 แฟกซ์. 02-946-1168

รายละเอียดการเดินทาง
วันเดินทาง กทม.
20.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู Row G อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความ สะดวกในการต้อนรับและเชคอินสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลเที่ยวบินที่ LX 181

*****ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะ ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100   มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผักผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ****** 

23.15 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ LX 181 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)
อ็อคแลนด์ (เกาะเหนือ)
เช้า ต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองอ็อคแลนด์  เกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ขับรถนำเที่ยว
หมายเหตุ ศุลกากรประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามนำเข้าอาหารสดและอาหารแห้งแทบทุกชนิด อาทิเช่น เนื้อสด หมูแผ่น และเมล็ดพันธุ์พืช เป็นต้น กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชม เมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษาและการเงินของนิวซีแลนด์ ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาเบอร์ ขึ้นชม ยอดเขาอีเดน เพื่อชมยอดเขาที่อดีตเป็นภูเขาไฟ ซึ่งปัจจุบันดับสนิทแล้ว แต่ยังมีร่องรอยคล้ายกระทะใบใหญ่อยู่ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองอ็อคแลนด์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแล้ว เข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่านพาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยในเมืองย่านถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scenic Hotel Auckland 4* หรือเทียบเท่า
   
อ็อคแลนด์ - ถ้ำไวโตโม่ – เมืองโรโตรัว – เรนโบว์ สปริงจ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ เข้าเที่ยวชม ถ้ำไวโตโม (Waitomo Caves) ถ้ำหนอนเรืองแสงที่เปล่งแสงระยิบระยับ จากตัวหนอนนับล้านๆ ตัว สวยงามดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเดือนมืด นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากและชมความงดงามของถ้ำหินงอก หินย้อย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพและมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ จากนั้นนำท่านสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมระบำพื้นเมือง (Maori Concert)  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sudima Hotel Rotorua 3.5* หรือเทียบเท่า
   
ล่องเรือเลคแลนด์ – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – อโกรโดมฟาร์ม – กระเช้ากอนโดล่าและลูท – อ็อคแลนด์
เช้า นำท่านล่อง เรือเลคแลนด์ ควีนส์ (Lakeland Queen) ขื่นชมกับความงดงามของทะเลสาบโรโตรัวยามเช้า พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าเมารี (Te Puia) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้และการทอเครื่องนุ่งห่ม บ่อน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) แหล่งรวมแกะนานาพันธุ์ ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ (หากท่านสนใจกิจกรรม อาทิ สวูป (Swoop), อะโกรเจ็ท, บันจื้ หรือ ดิ่งพสุธา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
กลางวัน นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาโงโงทาฮา โดย กระเช้ากอนโดล่า (Skyline Gondola) เพื่อชื่นชมกับวิวเมืองโรโตรัวจากบนยอดเขา พร้อมสนุกสนานกับการขับลูทที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ตนานาชาติบนเขา
บ่าย ออกเดินทางกลับ อ็อคแลนด์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพของฟาร์มแกะ ฟาร์มวัวและภูเขาสลับกัน เมื่อถึงอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยในเมืองย่านถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดและร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
เย็น รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scenic Hotel Auckland 4* หรือเทียบเท่า