Search :
 

เกาะฮ่องกง

เกาะฮ่องกง
Start Date : 25 February 2013
End Date : 01 January 2033
Tour price : 12,000 บาท
Deposite : 5,000 บาท
Document Date : 25 February 2013
 

FLY ME TO HONG KONG

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน ไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอิน
และกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เพื่อติดป้ายชื่อ รับรายการและรายชื่อ จากนั้นมัคคุเทศก์
จะมอบหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งให้กับทุกท่าน พร้อมแจ้งประตูทางออกขึ้นเครื่อง
ให้ทราบ จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 600
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)
11.45 น. (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เชค แล๊ป ก๊อก ที่ตั้งอยู่ปลายเกาะลันเตา
ซึ่งเชื่อมฝั่งเกาลูน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชเส้นทางด่วนทันสมัย สู่ย่านเกาลูน ผ่านสะพานชิงหม่า
ซึ่งเป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลก ที่ทันสมัย
แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับทางรถยนต์ ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางรถไฟและรถไฟ
นำท่านลอดอุโมงค์ใต้สมุทร สู่เกาะฮ่องกง
12.30 น. อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ รีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) หาดทรายรูปพระจันทร์เสี้ยว
ที่เป็นหนึ่งในหาดที่สวยที่สุดของฮ่องกง นำนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิม
ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ นำท่านข้ามสะพานต่ออายุและเชิญท่านขอพร
จากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ จากนั้นนำเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak)
โดยรถโค้ช ยอดเขาที่สูงทีสุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร
(สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง ยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อว่า Tai To Yan
อยู่ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่มี ความสูง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล) บนยอดเขาแห่งนี้
คุณจะมองเห็นทัศยภาพทั้งหมดของเกาะฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของอ่าววิคตอเรีย
ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่จนได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์
ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมท่านสามารถเลือกชมและซื้อเป็นของที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (2)
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม Empire Kowloon (4*) หรือเทียบเท่า